Inici » Àgora » Beques de formació en matèria d’investigació i control de qualitat dels productes de consum de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

Beques de formació en matèria d’investigació i control de qualitat dels productes de consum de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

Beques de formació en matèria d’investigació i control de qualitat dels productes  de consum de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

Publicades les bases reguladores per a la concessió de beques de formació teòrica i pràctica per a titulats superiors en matèria d'investigació i control de qualitat dels productes de consum.

Publicades al BOE núm. 181, de 28 de julio de 2016

Organisme atorgant

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Objecte

Establir les bases reguladores per a la concessió de beques de formació teòrica i pràctica per a titulats superiors en matèria d'investigació i control de qualitat dels productes de consum.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les beques regulades en la present ordre, els espanyols i els nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea, així com els estrangers residents legalment a Espanya, que hagin finalitzat una llicenciatura, grau o màster oficial en els cinc anys anteriors a la data de la convocatòria, i que, a més han de:

a) Estar en possessió de la titulació universitària de Llicenciatura o Grau en el moment de presentació de la sol·licitud, relacionada amb les beques que són objecte de la corresponent convocatòria. Els títols obtinguts a l'estranger o en centres espanyols no estatals hauran d'estar homologats o reconeguts i produir plens efectes jurídics en la data de presentació de la sol·licitud. 

b) Dominar la llengua castellana. Només es requereix el certificat, títol o diploma que acrediti el coneixement de la llengua equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües en els casos en què es tracti de candidats no espanyols i que portin residint a Espanya per un període inferior a cinc anys.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, la seva homologació. 

c) No haver gaudit anteriorment d'una beca del programa de formació del CICC. 

d) No estar sotmès a cap de les causes d'inhabilitació previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Característiques

La formació, teòrica i pràctica, es desenvolupa dins el programa de treball del Centre de Control i Investigació de la Qualitat (CICC).

La durada de les beques serà d'un any, a comptar de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació de la resolució de concessió de les mateixes, podent prorrogar fins a un màxim de dotze mesos addicionals.

Dotació

Es determinarà en la convocatòria.

Lloc de presentació sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la mateixa, situat al carrer Alcalá, 56, planta baixa, 28071 Madrid, o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, així com la seva presentació per mitjans electrònics.

Termini de presentació sol·licituds

Es determinarà en la convocatòria.

Normativa

Bases reguladores (BOE 181 de 28.7.2016)

Observacions

Pendent de convocatòria

Share This Post