Inici » COL·LEGIA’T » Preassociació » Formulari d’inscripció per preassociar-se

Formulari d’inscripció per preassociar-se

Perfil personal

Nom (necessari)

1er Cognom (necessari)

2on Cognom

DNI (necessari)

Localitat de naixement (necessari)

Data de naixement (necessari)

Situació (necessari)

Compte bancari **

Adreça (necessari)

Número

Pis

Porta

Escala

CP (necessari)

Població, comarca, província (fora Catalunya)

Telèfon (necessari)

Mòbil (necessari)

Política de privacitat * (necessari)
Política de privacitat


Fotografia


Pots adjuntar arxius JPG.


Documents


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


* Informació necessària // ** Informació subjecta a l'aprovació del col·legi


PRIVACITAT DE DADES
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, general de protecció de dades, l’informem que les dades que està proporcionant al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable el mateix, amb la finalitat d’acomplir amb els fins col·legials descrits en les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals, així com en els estatuts de la Corporació, entre d’altres: Formació, Control d’incompatibilitats, Registre de Col·legiats, Control de Títols, d’exercici professional, d’acreditació d’habilitacions professionals, registre de càrrecs, emissió de certificacions, tramesa de correspondència, publicacions i comunicacions, guia col·legial, gestió de quotes col·legials, llista de pèrits judicials i extrajudicials, finalitats estatutàries,...
Així mateix l’informem que s’ha previst la comunicació de les seves dades, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats d’aquests Organismes i entitats, a:
- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos i Asociación Nacional de Ingenieros Agronómos.
- Consells de Col·legis Autonòmics i Col·legis oficials de la mateixa professió.
- Col·legis d’altres professions, quan així sigui precís en virtut de normes específiques.
- Administracions generals de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i institucions de caràcter públic competents.
- Serveis públics responsables de la producció d’estadístiques oficials.
- Assegurances de responsabilitat professional i entitats de previsió social.
- Entitat gestora de la plataforma del visat electrònic.
Així mateix, l’informem que pot exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) sobre les vostres dades personals i aquells altres que confereixi la normativa vigent sobre protecció de dades contactant amb nosaltres a través del correu agronoms@agronoms.cat o remetent carta al Delegat de Protecció de Dades del Col·legi oficial d’Enginyers Agrònoms, Passeig de Gràcia 55, 6è 5a de Barcelona (08007), telèfon 93.215.26.00/93-215.26.04.

Contrasenya oblidada

Registre