Inici » SERVEIS » Exercici professional » Recull d’ajuts i subvencions

Recull d’ajuts i subvencions

En aquest apartat trobaràs un recull d’ajuts i subvencions actualment actius i relacionats amb l’enginyeria agroalimentària, que creiem que poden ser interessants per totes aquelles persones que es dediquen a l’exercici professional de l’enginyeria agronòmica.

PUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIES DE GRUPS OPERATIUS I ACTIVITATS DE DE DEMOSTRACIÓ 2023

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027, CORRESPONENTS A 2023 

AJUTS PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI) (INTERVENCIÓ 7161), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027, CORRESPONENTS A 2023

AJUTS A LES ASSEGURANCES D’HIVERNACLES CORRESPONENTS A LA CAMPANYA 2023-2024 

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023 NO COBERTS PER LA RESOLUCIÓ ACC/2330/2023, DE 26 DE JUNY, PER LA QUAL ES CONVOQUEN ELS AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023

AJUTS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS DE FRUITA DE PINYOL I DE LLAVOR, CÍTRICS I FRUITA SECA, EN RESPOSTA A LA SEQUERA I A L’AGREUJAMENT DE LES CONDICIONS DEL SECTOR PRIMARI DERIVAT DEL CONFLICTE BÈL·LIC A UCRAÏNA I DE LES CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES 

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

SUBVENCIONS PER A INVERSIONS DESTINADES A ALLOTJAMENT TEMPORAL DE PERSONES TREBALLADORES TEMPORERES 

SUBVENCIONS DE PROJECTES SINGULARS COOPERATIUS ENTRE ELS AGENTS DE LA CADENA AGROALIMENTÀRIA PER A LA CREACIÓ O L’INICI D’UNA NOVA ACTIVITAT D’UNA XARXA DE COMERCIALITZACIÓ EN LÍNIA I DISTRIBUCIÓ EN CIRCUIT CURT DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS AL CONSUMIDOR FINAL I LES ACTIVITATS DE LA SEVA PROMOCIÓ

AJUTS DE COOPERACIÓ PER AL MEDI AMBIENT EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA DELS ARROSSARS, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

SUBVENCIONS DE LA FUNDACIÓ BIODIVERSITAT, F.S.P., EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER AL FOMENT DE L’ECONOMIA BLAVA I L’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT PESQUERA I AQÜÍCOLA, COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU MARÍTIM, DE PESCA I D’AQÜICULTURA

AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUTS PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES DE GRUPS OPERATIUS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027 (INTERVENCIÓ 7161)

AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR LES INSTAL·LACIONS DE PLANTES DE BIOGÀS I TRACTAMENT DEL MATERIAL ORGÀNIC OBTINGUT COM A RESULTAT DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA (DIGERITS)

AJUTS PER INCENTIVAR LA RECERCA APLICADA EN MATÈRIA DE PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LA PROMOCIÓ I FOMENT DE LA VENDA DE PROXIMITAT A CATALUNYA PEL 2024 

AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES A CATALUNYA PER A L’ANY 2023

AJUT TEMPORAL EXCEPCIONAL DESTINAT A LES PERSONES PRODUCTORES DELS SECTORS BOVÍ, EQUÍ, CONILL, OVÍ I CABRUM DE CARN EN EXTENSIU I SEMIEXTENSIU, I DEL BOVÍ, OVÍ I CABRUM DE LLET I L’APÍCOLA AFECTADES PER LES REPERCUSSIONS DE LA CRISI BÈL·LICA A UCRAÏNA

AJUTS DE MINIMIS PER AL FOMENT DE LA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA AGROALIMENTARI I PESQUER CATALÀ, ALINEAT AMB EL PLA ESTRATÈGIC DE L’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2021-2026

AJUTS A LES ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (INTERVENCIÓ 7201), EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA 2023-2027

SUBVENCIONS  PER AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A LES RESERVES DE LA BIOSFERA A CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, DESTINADES A ENTITATS DE NATURALESA PÚBLICA CORRESPONENTS A 2022-2023

AJUTS A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI DE VI REGULAT EN EL REGLAMENT DELEGAT (UE) 2023/1225 DE LA COMISSIÓ, DE 22 DE JUNY

SUBVENCIONES DESTINADES A L’OBTENCIÓ D’AVALS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESTATAL DE CAUCIÓ AGRÀRIA S.M.E. (SAECA) PER A TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES, D’OPERADORS ECONÒMICS DEL SECTOR PESQUER O D’INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES QUE GARANTEIXIN PRÉSTECS PER AL SEU FINANÇAMENT

AJUTS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SANITAT ANIMAL EN ELS SECTORS PORCÍ, CUNÍCOLA, BOVÍ, DE L’OVÍ I EL CABRUM, DE LA PRODUCCIÓ DE MOL·LUSCS, APÍCOLA I EQUÍ

AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA I LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS (2022) EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE PROJECTES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DEL CICLE URBÀ DE L’AIGUA (PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

AJUDES PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE COMUNITATS D’USUARIS D’AIGUA PER A REGADIU EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA), I S’APROVA LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2023

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA PER A L’ANY 2021 CORRESPONENTS A LES ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS (OPERACIÓ 08.05.01 DEL PDR) 

AJUTS DE MINIMIS DESTINATS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES D’ARRÒS QUE UTILITZIN LLAVOR CERTIFICADA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ DE LES COMUNITATS DE BÉNS, LES SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL, LES SOCIETATS CIVILS PROFESSIONALS I LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE TITULARITAT COMPARTIDA, DELS SEGMENTS I, II, I III, EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PRTR (PKD)

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA FSE+

SUBVENCIONS AL CONTROL DE RENDIMENT LLETER I ES MODIFIQUEN DIVERSOS REIALS DECRETS EN MATÈRIA AGRÀRIA (REIAL DECRET 663/2023)

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL A TRAVÉS DE LA INICIATIVA «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUTS PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LES ASSEGURANCES AGRÀRIES DE LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2023

FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS, CONDICIONS DE SUBVENCIONABILITAT I COMPROMISOS DELS AJUTS DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA PER A LA CAMPANYA 2023 DAVANT LA SITUACIÓ DE SEQUERA A CATALUNYA

SUBVENCIONS PER A PROJECTES D’INVERSIONS PRODUCTIVES QUE MILLORIN LA COMPETITIVITAT, L’IMPACTE EN EL GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I LA DIGITALITZACIÓ A EMPRESES INDUSTRIALS

AJUTS A LES INVERSIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ DEL MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ (MVR) DAVANT LA FAUNA CINEGÈTICA

SUBVENCIONS A CENTRES EDUCATIUS, PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, PER AL CURS 2023-2024

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ CORRESPONENTS AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL 2014-2022

AJUTS A LA SOSTENIBILITAT ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA PAC 2023-2027

AJUDES ESTATALS DESTINADES A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ DINS DEL PLA D’IMPULS DE LA SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT DE L’AGRICULTURA I LA RAMADERIA (III) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A LA COOPERACIÓ PER A LA PREPARACIÓ I EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ D’INTERÈS GENERAL DUTS A TERME PER GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÓMICOS DE L’ASSOCIACIÓ EUROPEA PER A LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRÍCOLES (AEI-AGRI)

AJUTS PER A DOCTORATS INDUSTRIALS (DI)

AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ

DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA – DUN 2023 

AJUTS PER A 2024 CORRESPONENTS A LA INTERVENCIÓ SECTORIAL VITIVINÍCOLA PER A LES INVERSIONS PER A LES INSTAL·LACIONS DE TRANSFORMACIÓ I INFRAESTRUCTURES VITIVINÍCOLES I COMERCIALITZACIÓ 2024-2027 PER A LES OPERACIONS AMB UN PRESSUPOST D’INVERSIÓ SOL·LICITADA INFERIOR A 100.000 EUROS, EN EL MARC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA

LÍNIA DE PRÉSTECS ICF AGROLIQUIDITAT AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES FÍSIQUES I/O JURÍDIQUES, INCLOSES LES COMUNITATS DE BÉNS, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA, PER A NECESSITATS DE CIRCULANT I PETITA INVERSIÓ, GESTIONADA PER L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES I COFINANÇADA PEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

SUBVENCIONS PER A LA REPOBLACIÓ DE LES EXPLOTACIONS EN CAS DE BUIDATGE SANITARI EN OVÍ I CAPRÍ PER MESURES D’EMERGÈNCIA DAVANT VEROLA OVINA I CAPRINA

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT I (ENTRE 10 I MENYS DE 50 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT II (ENTRE 3 I MENYS DE 10 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2025, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

AJUDES DESTINADES A LA DIGITALITZACIÓ D’EMPRESES DEL SEGMENT III (ENTRE 0 I MENYS DE 3 EMPLEATS) EN EL MARC DE L’AGENDA ESPANYA DIGITAL 2026, EL PLA DE DIGITALITZACIÓ PIMES 2021-2025 I EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA D’ESPANYA -FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)

LÍNIA DE PRÉSTECS “ICF AGROCLIMA” AMB CONDICIONS PREFERENTS PER AL FINANÇAMENT DE PERSONES JURÍDIQUES, TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES O D’EMPRESES AGRÀRIES I/O AGROALIMENTÀRIES, LES FORESTALS I LES DEL SECTOR PESQUER I LES VINCULADES A LA SEVA CADENA DE VALOR, AIXÍ COM LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES, AMB SEU SOCIAL O OPERATIVA A CATALUNYA PER A INVERSIÓ

AJUTS A LES LÍNIES DEL PLA D’ASSEGURANCES AGRÀRIES 2022 NO COBERTES PER LA RESOLUCIÓ ACC/1501/2022, DE 12 DE MAIG 

AJUDES DIRIGIDES A IMPULSAR EL CREIXEMENT DE LES PIMES A TRAVÉS DELS PROGRAMES «ACTIVA INDÚSTRIA 4.0», «ACTIVA CREIXEMENT» I «ACTIVA CIBERSEGURETAT», EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

SUBVENCIONS A ATORGAR A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS, EN EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA PER A EDIFICIS EXISTENTS EN MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC (PROGRAMA PREE 5000) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—

AJUTS DEL PROGRAMA PER A ACTUACIONS PER A L’EXECUCIÓ DE DIVERSOS PROGRAMES D’INCENTIUS LLIGATS A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE, I A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES TÈRMICS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA —FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA—