Inici » COEAC » Informació institucional

Informació institucional

Presentació

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC) és una corporació de dret públic regida per la Llei 7/2006 de l’exercici de professions titulades i de col·legis professionals, que té com a finalitat l’ordenació, representació i defensa de la professió i dels interessos professionals dels enginyers agrònoms.
L’àmbit d’actuació del COEAC és tot el territori català i s’organitza en 4 demarcacions: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona a través d’una seu central a Barcelona i una delegació a Lleida.
El col·lectiu d’enginyers agrònoms de Catalunya, està constituït per persones formades en l’àmbit de l’enginyeria agronòmica, que desenvolupen la seva activitat en diferents àrees: l’enginyeria, la consultoria, l’empresa agroalimentària, el medi ambient, la formació universitària i no universitària, l’administració pública, les cooperatives agràries, etc. Es tracta d’un col·lectiu ampli, multidisciplinari i molt professional.

Organització

El Col·legi estarà regit i administrat per la Junta General i per la Junta de Govern, formades per Col·legiats de número.

Junta general

És l’òrgan superior d’expressió de la voluntat del Col·legi i està constituïda per tots els Col·legiats no suspesos en l’exercici dels seus drets corporatius. Actualment, es reuneix dos cops a l’any amb caràcter ordinari: el mes de desembre a Barcelona, i el juny en una província diferent cada any. Les juntes són seguides d’un dinar de germanor i permeten el retrobament entre companys i l’intercanvi d’experiències professionals. Es pot reunir amb caràcter extraordinari d’acord amb el que està previst en els Estatuts.

Junta de govern

És l´òrgan encarregat de l’execució dels acords de la Junta General i assumeix la direcció i l’administració del Col·legi d’acord amb el que estableixen els estatuts. Està integrada pel Degà, el Vicedegà, el Secretari, la Tresorera, un Delegat per cada demarcació territorial i varis Vocals.

MEMBRES:

Comissió permanent

Per tal d’aconseguir una major continuitat i eficàcia en les seves funcions, la Junta de Govern estarà assistida per una Comissió Permanent, constituïda pel Degà, el Secretari, que ho serà també de la Comissió Permanent, l’Interventor i el membre de la Junta de Govern que aquesta designi.

MEMBRES:

  • Degana: Sílvia Burés Pastor
  • Secretàri: Agustí A. Jardi Margalef
  • Secretària tècnica: M. Jesús Ortiz Campos
  • Vicedegà: Josep Mª Dilmé Ferrer
  • Interventora: Paquita Escoi Martínez

Secretaria tècnica

Des de la Secretaria tècnica s’articulen els serveis bàsics que els enginyers agrònoms necessiten per desenvolupar la seva activitat professional.

  • Secretària tècnica: M. Jesús Ortiz Campos
  • Ajudant Secretaria tècnica: M. de Lluch Salas Vicens
  • Personal administratiu: Jordi Graña Flores, Josefa Bertran Torra