Inici » SERVEIS » Exercici professional » Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil professional

Destinataris

Tots els col.legiats. Per acord de la Junta General que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2005, tots els enginyers agrònoms que visin qualsevol tipus de treball, estan obligats a tenir coberta la Responsabilitat Civil.

Forma de pagament

A partir del dia 1 d’abril de 2020 la quota de l’assegurança de responsabilitat Civil és del 2,123% dels Honoraris Teòrics Orientatius.

Cobertures

A través de la corredoria “Adartia”, el Col·legi té subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional amb l’empresa MAPFRE. La garantia de la pòlissa contractada inclou les responsabilitats establertes per la legislació vigent en què pugui incórrer l’assegurat, personal i subsidiàriament, per danys materials, personals i els seus perjudicis conseqüencials, causats per sí mateix o per les persones de les quals és responsable, en l’exercici de l’activitat professional com a enginyer agrònom. Pots consultar la PÒLISSA AGRÒNOMS 2020-21 .(Condicions Col·legiats i generals)

Tots els col·legiats tenen una cobertura de Garantia Bàsica de 75.000 euros anuals.

Per a les activitats visables, pagant una quota del 2,123% dels Honoraris Teòrics Orientatius, tenen una cobertura de 375.000 € en excès dels 75.000 € (total 450.000 €).

Ampliacions de cobertura

A més, per aquells que vulguin ampliar aquest límits, tenen la possibilitat de fer-ho a través dels següents trams voluntaris: Butlletí d’Adhesió per trams voluntaris.

TRAMS VOLUNTARIS  Capitals subscrits / Primes per a l’any 2020-21: 

LÍMITS EN EXCÈS PER A TREBALLS SUSCEPTIBLES DE SER VISATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
300.000,00 € 135,87 €
600.000,00 € 237,78 €
1.000.000,00 € 464,94 €
1.500.000,00 € 557,29 €
2.000.000,00 € 668,75 €
2.500.000,00 € 768,53 €
Inactiu Gratuït
LÍMITS EN EXCÈS PER A TREBALLS NO SUSCEPTIBLES DE SER VISATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
300.000,00 € 488,29 €

Durada del contracte dels Trams Voluntaris

La subscripció als trams voluntaris és de forma individual i voluntària i, s’hi pot adherir tot col·legiat que ho sol.liciti omplint degudament el butlletí d’adhesió. El Col·legiat que desitgi canviar de grup de garantia o causar baixa a l’assegurança ha de comunicar-ho al Col.legi per escrit. Si no es comunica res abans de finalitzar el període de vigència de la pòlissa, s’enten que l’assegurat desitja prorrogar la seva situació.

Informació sobre la corredoria

ADARTIA - adartia.es

Persona de contacte
Manuel Rubio // 647 849 722 // jmrubio1953@yahoo.es