Inici » SERVEIS » Exercici professional » Responsabilitat civil professional

Responsabilitat civil professional

La Responsabilitat Civil és l’obligació de reparar el dany ocasionat a un tercer, que recau sobre una persona física o jurídica, per un actuar culpable o dolós.

La responsabilitat pot ser contractual (art 1101 Codi Civil) entesa com a tal la que es deriva d’una relació entre les parts, o extracontractual (art 1902 Codi Civil) aquella en què no hi ha un vincle previ amb la persona que pateix el dany.

La Responsabilitat Civil Professional és una modalitat de responsabilitat consistent en l’obligació que recau sobre un professional de reparar el dany que ha causat a un altre en l’exercici de la seva professió o ofici, per una actuació o omissió culpable.

Pot incórrer en Responsabilitat civil professional qualsevol enginyer agrònom, en l’exercici de la seva professió, i en qualsevol de les modalitats en què ocupi el seu treball tant com a lliure exercent, assalariat o com a funcionari.

Com vam indicar, encara que normalment la persona que respon del dany és l’autora del mateix, és possible també que es faci responsable a una persona diferent d’aquell, com passa, per exemple, amb l’empresari respecte dels danys causats pels seus empleats o dependents .

Entre els diferents tipus de sinistres que pot presentar aquest col·lectiu, els més freqüents són:

TIPOLOGIA DE SINISTRES                    PERCENTATGE
Error de projecte o Direcció d’obra           65,63%
Error d’assessorament                               9,38%
Gestió d’ajudes                                          6,25 %
Accidents laborals                                    12,50%
altres causes                                              6,25%

Comptar amb un bon Assegurança de Responsabilitat Professional és clau a l’hora de preservar el nostre patrimoni personal, ja que l’exercici de l’activitat pot comportar nombrosos riscos.

Les mancances en les cobertures d’alguns assegurances es tradueixen en conseqüències directes en l’esfera privada de l’assegurat, tenint aquest de respondre amb el seu propi patrimoni per aquells perjudicis que causi a tercers.

Per això, l’existència d’una assegurança que hagi estat negociat i assessorat per un Corredor professional especialista en la matèria i una companyia asseguradora de primera línia, t’aporten la tranquil·litat necessària davant la incertesa econòmica que podria suposar un dany a un tercer.

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional deu comptar amb les següents característiques:

 • Ha de quedar cobert l’exercici de l’activitat professional en sentit ampli i d’una manera clara i objectiva, cobrint tota l’activitat per a la qual estem habilitats.
 • Retroactivitat Il · limitada. Aquesta clàusula atorga cobertura a tots aquells treballs realitzats amb anterioritat a la contractació de la pòlissa, amb independència de quan es produís el fet generador de responsabilitat, sempre que l’assegurat no tingués coneixement de la reclamació amb anterioritat a la contractació de la pòlissa.
 • Comptar amb un límit d’indemnització que sigui suficient per fer front a les indemnitzacions que poguessin derivar-se.
 • Que presenti mínimes exclusions que no desvirtuïn la cobertura de la pòlissa.

A més dels requisits anteriors, és necessari comptar amb una companyia asseguradora líder al sector, i un corredor d’assegurances especialista en la matèria. L’elecció d’una i altra, és molt important ja que d’elles depèn la redacció de la pòlissa, la gestió dels riscos i la tramitació dels sinistres vetllant en qualsevol cas per les garanties de l’assegurat.

El Col·legi realitza una tasca molt important en la contractació de l’assegurança.

La seva alta capacitat de negociació derivada del volum de col·legiats adscrits, li permet aconseguir unes condicions tècniques i econòmiques molt avantatjoses.

A més, en tractar-se d’una pòlissa col·lectiva, el risc associat a l’activitat de l’enginyer agrònom queda diluïda en el grup col·legial, evitant així que la companyia rebutgi la cobertura de col·legiats per presentar sinistralitat.

Així mateix, el Col·legi, amb la seva pròpia activitat d’emissió de visats, realitza un control exhaustiu, limitant i minimitzant el risc dels col·legiats, deixant fora a aquells treballs que poguessin, amb una actuació temerària, encarir la pòlissa dels professionals diligents.

D’altra banda, el Col·legi, compara els següents aspectes, que són determinants perquè la pòlissa sigui efectiva:

 • Claredat del condicionat i estructura de la pòlissa.
 • Cobertures completes quant a l’exercici de l’activitat.
 • Una companyia asseguradora de primer nivell.
 • Corredor especialista en aquest ram de Responsabilitat.
 • Funcions d’interlocutor amb el Corredor / Companyia.
 1. Realitzar totes les actuacions que es considerin necessàries per minorar les conseqüències i evitar nous danys. Es tracta de pal·liar i evitar majors perjudicis.
 2. No assumir responsabilitat davant del reclamant, encara que hi hagi motius per pensar que és la nostra culpa. Així mateix, no realitzar acord indemnitzatori amb el perjudicat sense consentiment de la Companyia.
 3. Emplenar l’imprès de declaració de sinistre i lliurar-lo al Col·legi o a HOWDEN.
 4. amb la Companyia o amb HOWDEN aportant tota la documentació i informació necessària per a l’estudi de l’assumpte i l’aclariment dels fets.
 5. L’assegurat haurà de transmetre immediatament a HOWDEN tots els documents judicials o extrajudicials que li siguin dirigits a ell com a conseqüència del fet generador de responsabilitat: demanda, citació judicial, burofax …

En cas de dubte, contactar amb el Col·legi al telèfon 932152600 o al correu electrònic agronoms@agronoms.cat, o amb la persona de contacte de HOWDEN IBERIA Corredoria d’Assegurances (Manuel Rubio) al telèfon 647 849 722 o al correu electrònic jmrubio1953@yahoo.es

Destinataris

Tots els col·legiats. Per acord de la Junta General que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2005, tots els enginyers agrònoms que visin qualsevol tipus de treball, estan obligats a tenir coberta la Responsabilitat Civil.

Forma de pagament

A partir del dia 1 d’abril de 2022 la quota de l’assegurança de responsabilitat Civil és del 2,123% de la base de càlcul de la RCP.

Cobertures

A través de la corredoria “Howden”, el Col·legi té subscrita una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional amb l’empresa MAPFRE. La garantia de la pòlissa contractada inclou les responsabilitats establertes per la legislació vigent en què pugui incórrer l’assegurat, personal i subsidiàriament, per danys materials, personals i els seus perjudicis conseqüencials, causats per sí mateix o per les persones de les quals és responsable, en l’exercici de l’activitat professional com a enginyer agrònom. Pots consultar la PÒLISSA AGRÒNOMS 2022-2023 (Condicions Col·legiats i Generals) i el resum de les cobertures pel període 2022-2023 (Resum Cobertures).

Garantia bàsica

Tots els col·legiats tenen una cobertura de Garantia Bàsica de 75.000 euros anuals. Aquesta cobertura l’ofereix el Col·legi de manera gratuïta pel fet de ser col·legiat.

Podran tenir cobertura només de GARANTIA BÀSICA aquells treballs NO susceptibles de ser visats, verificats ni certificats documentalment pel Col·legi Prenedor de l’Asegurança.

Per a les següents activitats, per quedar cobertes, requeriran que l’assegurat hagi contractat l’ampliació de 300.000€, enviant el següent butlletí d’adhesió: Butlletí d’ampliació per a treballs NO susceptibles de ser visats

        -Model Fitxer a omplir i enviar al COEAC a través de la plataforma virtual e-COL·LEGI.

IMPORTANT. S’han de comunicar les ajudes gestionades, abans que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda. En cas contrari, qualsevol reclamació anterior a la data de comunicació corre el risc de no ser coberta.

        -Recomanacions de la companyia asseguradora, a tenir en compte

 • Assessorament Fitosanitari : en cas de no comptar amb visat, és necessària la contractació de l’ampliació per a treballs no susceptibles de ser visats per tenir cobertura. Serà també necessària per a la cobertura l’acreditació de:
  • Certificat de registre ROPO
  • Contracte d’Assessorament amb el Productor
  • Memòria descriptiva de l’explotació
  • Registre d’actuacions fitosanitàries (quadern d’explotació)
  • Justificació documental de la prescripció realitzada

Activitats visables

Per a les activitats visables, pagant una quota del 2,123% dels Barems Teòrics Orientatius, tenen una cobertura de 375.000 € en excés dels 75.000 € (total 450.000 €).

Ampliacions de cobertura

A més, per aquells que vulguin ampliar aquest límits, tenen la possibilitat de fer-ho a través dels següents trams voluntaris: Butlletí d’Adhesió per trams voluntaris.

TRAMS VOLUNTARIS  Capitals subscrits / Primes per a l’any 2020-21: 

LÍMITS EN EXCÉS PER A TREBALLS SUSCEPTIBLES DE SER VISATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
300.000,00 € 138,43 €
600.000,00 € 242,26 €
1.000.000,00 € 473,70 €
1.500.000,00 € 567,79 €
2.000.000,00 € 681,35 €
2.500.000,00 € 783,00 €
Inactiu Gratuït
LÍMITS EN EXCÉS PER A TREBALLS NO SUSCEPTIBLES DE SER VISATS O CERTIFICATS DOCUMENTALMENT PRIMA TOTAL ANUAL
300.000,00 € 497,49 €

Durada del contracte dels Trams Voluntaris

La subscripció als trams voluntaris és de forma individual i voluntària i, s’hi pot adherir tot col·legiat que ho sol.liciti omplint degudament el butlletí d’adhesió. El Col·legiat que desitgi canviar de grup de garantia o causar baixa a l’assegurança ha de comunicar-ho al Col.legi per escrit. Si no es comunica res abans de finalitzar el període de vigència de la pòlissa, s’entén que l’assegurat desitja prorrogar la seva situació.

Informació sobre la corredoria

HOWDEN HOWDEN

HOWDEN

Persona de contacte
Manuel Rubio // 647 849 722 // jmrubio1953@yahoo.es

Vídeo de la jornada explicativa sobre l’ARC

Fés clic als vídeo per a tornar a veure les jornades sobre l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de l’Enginyer Agrònom, dutes a terme el 23 de maig de 2022 i el 3 de febrer de 2021, respectivament.

Webinar 23/05/2022

Webinar 03/02/2021