Inici » SERVEIS » Exercici professional » Apunta’t al llistat de pèrits judicials

Apunta’t al llistat de pèrits judicials

COM PUC FORMAR PART DE LA LLISTA DE PÈRITS JUDICIALS DEL COEAC?

Les persones que estiguin interessades en formar part dels llistats de pèrits judicials per a l’any 2021, hauran d’emplenar la fitxa d’inscripció que s’adjunta i retornar-la abans del dia 18 de desembre de 2020 a: agronoms@agronoms.cat, indicant: Ref. Jutjats

ELABORACIÓ DE LES LLISTES DE PÈRITS JUDICIALS

El Departament de Justícia anualment actualitza les llistes de pèrits judicials d’acord amb la informació que prèviament han validat els col·legis professionals o entitats del sector. Per tant, si un pèrit està interessat a constar a aquestes llistes ha de facilitar les seves dades actualitzades al col·legi professional o entitat corresponent.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms facilita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, una llista dels enginyers agrònoms disposats a actuar com a pèrits judicials perquè puguin actuar d’acord amb el que estableixen els articles 341 i següents de la Llei d’enjudiciament civil.  Així  com la dels pèrits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia (DOGC 5474).

En el cas de l’àmbit de la llista de l’Ordre JUS/419/2009, es pot triar un àmbit territorial concret a escollir entre les Gerències i Serveis Territorials del Departament (Barcelona ciutat, Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona nord, Barcelona sud, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre); mentre que en l’àmbit de la llista LEC es continuarà com fins ara, podent triar el partit o partits judicials on es vol actuar.

El llistat s’actualitza cada any. El Departament de Justícia es posa en contacte amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms, normalment a finals d’any, per tal d’actualitzar el llistat que els hi facilitem i que des del mateix Departament de Justícia, a través de la Subdirecció General de Suport Judicial, posen a disposició dels òrgans judicials.

ACTUACIÓ COM A PÈRITS JUDICIALS

Per tal d’assegurar la utilitat d’aquests llistats, és fonamental que es tinguin en compte les consideracions següents:

  1. Estar realment disposat a actuar com a pèrit judicial (si t’interessa, pots consultar els articles de la Llei 1/2000 d’enjudiciament civil que fan referència a les condicions dels pèrits, el procediment judicial, la crida, acceptació del càrrec i nomenament).
  2. Especificar l’àmbit territorial d’actuació; pots actuar com a pèrit en una o diverses províncies de Catalunya.
  3. Especificar, en el camp “Pèrit Ordre JUS/419/2009”, si vols actuar segons l’ Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia. Indicar SI o NO.
  4. Emplenar el camp Partits judicials adscrist a l’ordre JUS/419/2009

Cal que recordeu que la inclusió o no en les llistes esmentades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals.

Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la LEC únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d’acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l’admet.

Per això, us demanem que, a l’hora de confeccionar la llista, els professionals que s’hi incloguin realment tinguin la disponibilitat necessària per tal que, si són cridats per un òrgan judicial, i tinguin els coneixements adequats a l’objecte del dictamen, puguin acceptar-ne l’encàrrec.

FORMACIÓ PER A PÈRITS JUDICIALS

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ofereix un seguit d’activitats formatives adreçades al col·lectiu de professionals que actuen com a pèrits judicials per tal de millorar els seus coneixements en relació a les tasques vinculades amb el Departament.

Podeu obtenir més informació sobre aquestes sessions informatives a través de la web

Normativa

Llei d’enjudiciament civil
Articles 341 i següents relatius a peritatges judicials.

Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta
Article 6 referent a l’assistència pericial. Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 11, de 12 de gener).

DOGC núm. 5372 – 5/05/2009
ORDRE ECF/218/2009, de 16 d’abril, per la qual s’aproven els honoraris dels/de les perits/es tercers/es en les taxacions pericials contradictòries.