Inici » Àgora » Ajuts al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins.

Ajuts al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins.

Ajuts al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins.

Convocatòria d’ajuts per ORDRE AAM/207/2011, de 12 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l’any 2011. (DOGC núm. 5955–02/09/2011).

  • Convocatòria d’ajuts per ORDRE AAM/207/2011, de 12 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l’any 2011. (DOGC núm. 5955–02/09/2011). 

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

Objecte

a) Fomentar la biodigestió de purins de porcí que permeti reduir emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH), dur a terme la valorització agrícola del digerit i facilitar la gestió i el tractament del nitrogen dels purins a les zones vulnerables o amb alta concentració ramadera. S’entén per zones d’alta concentració ramadera aquelles en les quals se supera una càrrega de bestiar intensiu que produeix purins porcins d’1,2 UBM per hectàrea de superfície agrària d’herbacis. La determinació de la càrrega ramadera s’efectua a escala de termes municipals en subzones de 20 km de diàmetre, utilitzant per al càlcul d’UBM les dades del Registre d’explotacions ramaderes i els equivalents de cada categoria de porcí que es troben a l’annex 2 de l’Ordre. A l’annex 3 de l’Ordre se citen els municipis de Catalunya considerats zones d’alta concentració ramadera.

b) Aplicar tecnologies complementàries a la biodigestió anaeròbia que permetin millorar la gestió del nitrogen mitjançant processos com, per exemple, la separació sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen tant per a les zones vulnerables declarades d’acord amb la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura (Directiva de nitrats), com per a les d’alta concentració ramadera.

c) Maximitzar el tractament de purins a les plantes de codigestió, amb la qual cosa en les plantes en les quals se sobrepassi el 20% d’un altre cosubstrat diferent dels fems a la barreja per digerir amb els purins porcins, cal reduir proporcionalment aquesta subvenció quan se sobrepassi aquest límit. S’entén per codigestió el procés de digestió anaeròbia conjunta de purins i altres substrats orgànics de diferent origen que permet aprofitar l’efecte sinergia de la barreja per maximitzar el rendiment productiu de biogàs.

Beneficiaris

Persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses d’explotacions ramaderes intensives: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions ramaderes intensives o de basses col·lectives propietat de persones jurídiques propietàries d’explotacions ramaderes que desenvolupin alguna de les activitats subvencionables previstes a l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores, que tractin mitjançant aquest procediment, com a màxim 15.000 tn de purins/any.

Persones beneficiàries dels ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials: Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts els/les titulars de les instal·lacions de tractament individual o centralitzat de purins.

Accions subvencionables

1. Instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses d’explotacions ramaderes intensives, tant individuals com col·lectives, entenent com a tals les plantes de digestió anaeròbia construïdes sobre les basses d’emmagatzematge de purins, que aprofiten, en la mesura del que es pot, les infraestructures d’emmagatzematge de purins ja existents, i les adapten a les corresponents cobertes de baix cost que milloren el procés de digestió anaeròbia i eviten les emissions de metà a l’atmosfera. El biogàs produït es pot eliminar mitjançant la combustió directa en torxa, o, si escau, l’aprofitament energètic per a l’ús posterior a l’explotació mateix o en altres aplicacions.

2. Ajuts per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials.


Dotació pressupostària

La dotació inicial prevista en aquesta convocatòria és de més 10.000 euros.

Quantia

Ajut per a instal·lacions individuals amb digestors rurals sobre basses d’explotacions ramaderes intensives: Té caràcter de subvenció directa aplicable a les despeses ocasionades pel que estableix l’apartat 2.1 d’aquestes bases reguladores.
L’import d’aquest ajut no pot ser superior a:
a) Per a digestors rurals amb capacitat inferior a 1.000 m³ fins a 115,00 euros/m³ de digestor.
b) Per a digestors rurals amb capacitat entre 1.000 m³ i 2.000 m³ fins a 105,00 euros/m³ de digestor.
c) Per a digestors rurals amb una capacitat superior a 2.000 m³ fins a 95,00 euros/m³de digestor.

Ajut per a instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials: Té caràcter de subvenció directa aplicable a les despeses ocasionades pel que estableix l’apartat 2.2 d’aquestes bases reguladores.

a) L’import d’aquest ajut no pot ser superior:
– Al 40% de l’import total de la inversió subvencionable en el cas que el digerit es valori agrícolament com a fertilitzant dels cultius, així i com s’utilitzin equips que minimitzen les emissions d’amoníac durant l’aplicació.
– Al 30% de l’import total de la inversió subvencionable en el cas que es facin tractaments complementaris que millorin la gestió del nitrogen, com per exemple la separació sòlid/líquid, l’eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen del digerit.

b) Els imports anteriors es reduiran:
– A les instal·lacions que sobrepassin el 20% d’un altre substrat diferent dels fems en la barreja que s’ha de digerir amb els purins, cal reduir un 5% les subvencions previstes als apartats 4.3.a anterior, per cada increment del 10% de cosubstrat sobre el referit 20%.
– A les instal·lacions en les quals se sobrepassi, si escau, el 30% en volum de fems i/o purins diferents dels purins porcins a la barreja que s’ha de digerir amb els purins porcins, cal reduir un 5% les subvencions previstes a l’apartat 4.3.a anterior, per cada increment del 10% de fems sobre el referit 30%.

c) Les instal·lacions individuals i centralitzades amb codigestors industrials tindran reservat un 80% de la partida pressupostària dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins. En cas de no haver-hi suficients sol·licituds elegibles, la quantitat sobrant s’acumularia a la prevista per als digestors rurals.

d) La subvenció màxima per sol·licitud serà de 300.000,00 euros per a instal·lacions de tractament individuals i de 600.000,00 euros per a plantes de tractament centralitzades.

e) El total de sol·licituds de despeses subvencionables per a aquestes instal·lacions centralitzades no ha de sobrepassar el crèdit disponible a cada exercici per a les autoritzacions que s’efectuen durant el període 2009-2012.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es presentaran a les oficines comarcals del DAAM, preferentment.

Termini de presentació Fins al 3 d’octubre de 2010.

Informació relacionada

Share This Post