Informació institucional

Codi Deontològic

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses Lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, fent referència a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, disposa que una de les finalitats essencials d’aquest Col·legi és la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats, sense perjudici de la competència de l'Administració Pública per raó de la relació funcionarial.   

        

Així mateix, disposa que els Estatuts del Col·legi, o el codi deontològic que si escau aprovi el Col·legi, podrà contemplar previsions expresses dirigides a exigir als professionals col·legiats que la seva conducta en matèria de comunicacions comercials sigui ajustada al disposat en la Llei, amb la finalitat de salvaguardar la independència i integritat de la professió, així com, si s’escau, el secret professional.                    

 

Codi Deontològic presentat a la Junta General 19 juny 2010


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32