Inici » Àgora » Nova convocatòria d’ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
General

Nova convocatòria d’ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

Nova convocatòria d’ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals
Amb aquests ajuts, el Departament d’Agricultura preveu generar una inversió de més de 23.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l’execució de més de 250 projectes, que comportaran la creació directa de més 200 llocs de treball.

Nota de premsa del DARP

Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l’any 2018 (CONVOCATÒRIA).

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Objecte

Convocar per a l’any 2018 els ajuts destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader, que es regeixen per l’Ordre ARP/141/2018, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm.7681, de 8 d’agost de 2018).

Els ajuts regulats en les bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.

b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.

c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Accions subvencionables

Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL recollides a l’annex 2 d’aquesta Ordre en forma de criteris de selecció i prioritat.

Despeses subvencionables

– Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

– Com a excepció a l’apartat 4.1 a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no inici d’obres.

– Els camins, les portades d’aigua i d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

– Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

– El disseny i la programació de webs o apps seran subvencionables amb un màxim de 10.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs o apps han de ser adequades per a la venda en línia. Solament és subvencionable una pàgina web/app per persona beneficiària i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total.

Requisits

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.

c) Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5.

Dotació pressupostària

7.666.666,67 euros.

Quantia

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar són les que determina la convocatòria dels ajuts.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que s’ha descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del DARP, en el seu cas. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General de Desenvolupament Rural i s’han de presentar dins el termini establert a la convocatòria pel canal que correspongui d’acord amb l’article 2 de l’Ordre: en el cas de les persones obligades a la tramitació telemàtica o les que optin per aquesta via, les particularitats es recullen a l’annex 5; en el cas de les persones no obligades, s’han de presentar a la seu del GAL corresponent, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admeten a tràmit.

Termini de presentació

Fins el 17 d’octubre de 2018.

Normativa

Compartir