Inici » Àgora » Les Novetats d’una ambiciosa reforma del règim de contractació pública. Introdueix-te en la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic.

Les Novetats d’una ambiciosa reforma del règim de contractació pública. Introdueix-te en la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic.

Les Novetats d’una ambiciosa reforma del règim de contractació pública. Introdueix-te en la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic.

A partir del 30 d’abril de 2008 entra en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic que substituirà, amb un gran abast, el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.

A partir del 30 d’abril de 2008 entra en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic que substituirà, amb un gran abast, el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.

Una vegada més ens obliga a modificar els plecs de condicions tècniques i administratives dels nostres projectes que han estat encarregats per les administracions públiques, incloent, a més, aquelles societats mercantils i fundacions creades per les diferents administracions públiques.

Però no tan sols hem de tenir adaptats a dret els nostres plecs de condicions, sinó que haurem de familiaritzar-nos amb una nova terminologia. Els termes subhasta i concurs tindran que substituir-se per l’expressió "oferta econòmicament més avantatjosa", referint-se als criteris què l’òrgan de contractació haurà de tenir en compte per valorar les propostes presentades pels licitadors en els diferents procediments d’adjudicació permesos: obert, restringit o negociat, independentment si per a l’adjudicació es fa servir un únic criteri: el preu (antiga subhasta) o una combinació de criteris (l’antic concurs).

L’increment desmesurat de preus de l’obra pública en els darrers anys, contagiada per l’alça dels preus del sector de la construcció del nostre parc immobiliari, va provocar que l’administració apliqués, de vegades, la sempre tendenciosa il·legalitat del "fraccionament" dels imports d’uns honoraris d’assistència tècnica, d’una obra de millora, rehabilitació, etc., i sempre amb l’IVA inclòs, ja que el sector públic és finalista en l’impost del valor afegit. En aquest sentit en la nova llei s’amplien les quanties de contractació i no es té en compte l’IVA.

A continuació, en el proper quadre resum es reflecteixen els nous llindars de les diferents modalitats de contracte, que, amb tota seguretat, permetran una major agilitat a l’hora de contractar obres urgents i d’imports econòmics baixos o moderats.

Comparació de llindars de contractació entre la nova Llei 30/2007 i el derogat RD Legislatiu 2/2000.

CONTRACTES CONTRACTE MENOR NEGOCIAT (3 ofertes) NEGOCIAT (internet) CONTRACTE NO HARMONITZAT
RDL 2/2000 LCSP 30/2007 RDL 2/2000 LCSP 30/2007 LCSP 30/2007 LCSP 30/2007
OBRES 30.050,61 49.999,99 60.101,21 200.000,00 de 200.000,00 a 999.999,99 de 1.000.000,00 a 5.149.999,99
SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS, ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ETC 12.020,24 17.999,99 30.050,61 60.000,00 de 60.000,01 a 99.999,99 de 100.000,00 a 205.999,99

Dades en Euros

Nota: Cal tenir present que els nous llindars de la LCSP 30/2007 no inclouen l’IVA (article 76.1)

Per ampliar més la informació del quadre precedent, tenim les següents referències a l’articulat:

– Quanties contractes menors: article 122
– Quanties màximes negociats: articles 155.d, 156.b, 157.f, 158.e
– Negociats amb consultes: articles 162.1 i 161.2
– Negociats amb publicitat: articles 161.2, 126.4, 161.3 i 147 a 150
– Quanties harmonitzats: articles 14 a 17
– Publicitat harmonitzats i no harmonitzats: article 126

L’ample de mira de la nova Llei de Contractes del Sector Públic és realment ambiciós, i abordar tots els canvis i novetats introduïdes a la llei, que es recullen en 100 pàgines del BOE seria força feixut, ja que aquesta llei afecta per igual l’enginyer agrònom que treballa en el sector públic, el projectista, el consultor, el director d’obra, el contractista, el cap d’obra, el cap de servei, etc.

Tot i així, no acabarem sense fer un especial èmfasi en recordar la importància d’actualitzar els nostres plecs de prescripcions tècniques a partir de l’1 de maig de 2008, deixant a banda els canvis preceptius que la mateixa administració contractant haurà d’introduir en els corresponents plecs de clàusules generals (articles 98 LCSP i 66 RGLCAP) i plecs de clàusules particulars (articles 99 LCSP i 67 RGLCAP).

Plecs de prescripcions tècniques:

> Els plecs de prescripcions tècniques es defineixen, tant com sigui possible, tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, segons la definició que en fa la Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb minusvalidesa.

> Marques i models
No podran indicar-se marques, patents o models tipus; si bé quan no pugui fer-se d’altra manera s’indicarà "o equivalent".
Les empreses que hagin redactat els plecs tècnics no podran participar en la licitació del contracte si aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposi un tracte privilegiat respecte als altres licitadors (arts. 45 i 101 LCSP i 68 i 69 RGLCAP).
Característiques tècniques dels béns, productes i/o serveis.
Preu de cadascuna de les unitats de què es composa el pressupost.
Modalitats i característiques de les variants. (art. 68 RGLCAP).

> Potenciar l’accessibilitat universal
Els plecs de prescripcions tècniques es definiran, tant com sigui possible, tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, segons la definició que en fa la Llei 51/2003 d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb minusvalidesa. (article 101).

> Aplicació de criteris de sostenibilitat i protecció ambiental
Així mateix, els plecs de prescripcions tècniques es definiran tenint en compte els criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, d’acord amb les definicions i principis regulats en els articles 3 i 4 de la Llei 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació, sempre que l’objecte del contracte afecti o pugui fer-ho al medi ambient.

> Les etiquetes ecològiques
En aquells casos en què es prescriguin característiques mediambientals, en termes de rendiment o d’exigències funcionals, podran emprar-se prescripcions detallades o, si fos el cas, només una part, tal com es defineixen en les etiquetes ecològiques (art. 101).
Les etiquetes ecològiques han de ser les apropiades per a definir les característiques dels subministraments o de les prestacions objecte del contracte. S’han de fonamentar en informació científica i en el seu procediment hi han d’haver pogut participar totes les parts concernents i han de ser accessibles a les parts interessades (art. 101).

> Condicions especials
Els òrgans de contractació podran establir condicions especials pel que fa a l’execució del contracte, sempre que no siguin discriminatòries i s’indiquin en l’anunci de licitació i en el plec o en el contracte (art. 102).
Les condicions especials podran referir-se a consideracions mediambientals o de tipus social, amb l’objectiu de promoure la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral, eliminar les desigualtats entre l’home i la dona, combatre l’atur, afavorir la formació al lloc de treball o altres finalitats que configuren l’estratègia per a l’ocupació definida a l’article 125 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea (art. 102).

> Revisió de preus
La revisió de preus es farà sempre que s’hagi previst en el plecs o pactat en el contracte.
Si l’índex de referència que s’adopti és l’índex de preus al consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística o qualsevol dels índexs dels grups, subgrups, classes o subclasses que s’hi integren, la revisió no pot superar el 85% de variació experimentada per l’índex adoptat (art. 78).

Les novetats respecte l’anterior TRLCAP són moltes. Unes són relatives a la configuració general i elements essencials del contracte de concessió d’obres, a la fase de preparació del contracte, a la fase de selecció del contractista i d’adjudicació del contracte, compliment i extinció del contracte, etc.

Espero que aquest article us hagi servit d’introducció a la nova Llei, una Llei que regula tots els contractes del sector públic i que al cap de l’any belluguen milions d’euros a tota l’administració. Tot i així, en tan poques pàgines no es pot aprofundir-hi gaire més, per aquest motiu us deixo l’enllaç on podeu descarregar-vos el text complet.

Josep M. Rofes i Sans
Enginyer agrònom

Informació relacionada

Share This Post