Inici » Àgora » Convocats els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal
General

Convocats els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Convocats els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat l’Ordre per la qual s’aprova la convocatòria dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a l’any 2018, dotada amb 1.800.000 euros dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El període de presentació de sol·licituds és d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l’Ordre és facilitar l’assessorament als agricultors en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra les plagues, malalties i males herbes que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció, lluita i control contra aquelles que són especialment perilloses. També es persegueix donar un suport econòmic directe a aquelles Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), que col·laboren en les campanyes de prospecció de plagues i en assaigs per millorar i implementar tècniques alternatives a l’ús de plaguicides químics.

AJUTS AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATÈRIA DE SANITAT VEGETAL (CONVOCATÒRIA)

Organisme atorgant GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,  I ALIMENTACIÓ
Objecte Convocar per al període 2018 els ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

L’objecte dels ajuts és:

1.1 La prestació dels serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals, que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic detallades a l’annex 2.

1.2 L’adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) declarada oficialment com a plaga en l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig.

Beneficiaris Persones beneficiàries de l’ajut 
1. Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns, o altres tipus d’unitats econòmiques o de patrimoni separat que siguin titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud.
2. La persona beneficiària ha de sol·licitar la prestació dels serveis objecte d’aquests ajuts a l’agrupació de defensa vegetal (en endavant, ADV) del seu àmbit territorial.
3. Tenir la condició de PIME d’acord amb la definició prevista a l’annex1 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.
4. Per tal que la persona beneficiària pugui accedir a les actuacions objecte de l’ajut, no cal que sigui associada de l’ADV de la qual sol·licita els serveis.Entitats sol·licitants i perceptores de l’ajut 
Són entitats sol·licitants i perceptores de l’ajut les ADV reconegudes oficialment d’acord amb el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal (DOGC núm. 6862, de 30.04.2015) i, per tant, inscrites en la secció V del Registre de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.
Despeses subvencionables Són despeses subvencionables les actuacions d’assessorament tècnic en matèria de sanitat vegetal, adreçades a la prevenció i millora de la lluita contra els agents nocius dels vegetals que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic detallades a l’annex 2.

També són subvencionables les despeses originades per l’adquisició de mitjans de prevenció i lluita contra les plagues, malalties o males herbes referides l’apartat 1.2 d’aquestes bases.

Així mateix, són despeses subvencionables els tributs que la persona sol·licitant i perceptora de l’ajut aboni efectivament. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

Termini de realització El període d’execució de les actuacions comprèn des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 per a les actuacions de prevenció, control i erradicació de malalties i plagues vegetals d’acord amb el que preveu l’article 26 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, i des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2018 per a les actuacions d’assessorament en Gestió Integrada de Plagues d’acord amb l’article 22 del Reglament (UE) 702/2014 esmentat.
Dotació pressupostària 1.800.000,00 euros.
Quantia L’ajut té caràcter de subvenció en espècie a la persona beneficiària, i directament aplicable a les despeses ocasionades per la prestació de serveis descrits en l’apartat 1.1 per part de les Agrupacions de defensa vegetal en matèria de sanitat vegetal, i a les despeses ocasionades per l’adquisició dels mitjans de prevenció i lluita contra la mosca de l’olivera a que fa referència l’apartat 1.2 d’aquestes bases reguladores.

L’import de l’ajut per a les actuacions detallades a l’annex 2 d’aquesta Ordre no pot superar la quantitat corresponent al 60% dels honoraris de la persona tècnica contractada dedicada a les actuacions d’assessorament tècnic, segons els criteris establerts a l’article 6.2.

Lloc de presentació Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de realitzar obligatòriament per via telemàtica, d’acord amb l’annex 2, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Normativa

 

Més informació

Share This Post