Inici » Àgora » Convocats els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comú

Convocats els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comú

Convocats els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comú

AJUTS QUE ESTABLEIX EL FONS EUROPEU MARÍTIM I DE LA PESCA CORRESPONENTS A L’ANY 2018 (CONVOCATÒRIA)

 

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Objecte

Convocar per a l’any 2018 els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació i la política pesquera comú

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d’embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l’aqüicultura, l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, realitzades en el territori de Catalunya.

Línies d’ajuts:

A. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de la pesca
A.1 Limitació de l’impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies.
A.2 Instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines
A.3 Operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics
A.4 Serveis d’assessorament
A.5 Diversificació i noves formes d’ingressos
A.6 Ajuda inicial a joves pescadors
A.7 Inversions en matèria de seguretat
A.8 Inversions en matèria de salut
A.9 Inversions en matèria d’higiene
A.10 Inversions en matèria de les condicions laborals
A.11 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades
A.12 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges
A.13 Col·laboració entre científics i pescadors
A.14 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic – inversions a bord
A.15 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic – auditories i programes d’eficiència energètica
A.16 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Estudis per avaluar la contribució dels sistemes de propulsió alternatius i el disseny de cascs
A.17 Substitució de motors

B. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de l’aqüicultura 
B.1 Obtenció de serveis d’assessorament
B.2 Inversions productives a l’aqüicultura
B.3 Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles
B.4 Inversions productives en aqüicultura. Increment de l’eficiència energètica i la reconversió a fonts d’energia renovables
B.5 Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l’ús de l’aigua i els productes químics, sistemes de recirculació per a ús mínim d’aigua
B.6 Reconversió dels sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l’aqüicultura ecològica
B.7 Prestació de serveis mediambientals pel sector de l’aqüicultura
B.8 Mesures de salut i benestar dels animals

C. Mesures de foment per a l’aplicació de la Política Pesquera Comuna 
C.1 Mesura de control i execució

D. Mesures de foment de la comercialització i la transformació 
D.1 Mesures de comercialització
D.2 Transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura

Beneficiaris

A. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de la pesca
A.1 Limitació de l’impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d’espècies. 
a) Propietaris d’embarcacions de pesca que estiguin registrats com a embarcacions en actiu i hagin dut a terme una activitat pesquera al mar de, com a mínim, 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut.
b) Armadors que compleixin l’establert en el punt 7.3.k) de l’annex 1 amb les mateixes condicions que el subapartat a) precedent.
c) Pescadors que siguin propietaris dels arts que vagin a substituir-se i hagin treballat a bord d’un vaixell de pesca, com a mínim, 60 dies durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, entenent aquests com els dos anys anteriors a l’any de presentació de la sol·licitud d’ajut.
d) Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes.
A.2 Instal·lacions de protecció de la fauna i la flora marines 
Organismes de dret públic científics o tècnics, consells consultius, pescadors, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes, organitzacions no governamentals en associació amb organitzacions de pescadors o associats a grups d’acció local de pesca de Catalunya.
A.3 Operacions que contribueixin a una millor gestió o conservació dels recursos biològics
Organismes de dret públic científics o tècnics, consells consultius, pescadors, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors reconegudes, organitzacions no governamentals en associació amb organitzacions de pescadors o associats a grups d’acció local de pesca de Catalunya.
A.4 Serveis d’assessorament 
Els operadors, les confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors, les organitzacions de productors i els organismes de dret públic.
A.5 Diversificació i noves formes d’ingressos 
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca i pescadors.
A.6 Ajuda inicial a joves pescadors
Els joves pescadors que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin menys de 40 anys, amb un mínim de 5 anys d’experiència com a pescador, o que disposin de la titulació corresponent de professional del sector pesquer prevista al Reial decret 36/2014, de 24 de gener, i figurin d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar. S’admetrà la concessió d’aquesta ajuda a més d’una persona beneficiària per a l’adquisició d’un mateix vaixell sempre que l’ajut total concedit no superi els límits establerts al punt 6 d’aquest capítol.
A.7 Inversions en matèria de seguretat 
Els/les pescadors/es o els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin l’establert al punt 7.3.k) de l’annex 1.
A.8 Inversions en matèria de salut 
Els/les pescadors/es o els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin l’establert al punt 7.3.k) de l’annex 1.
A.9 Inversions en matèria d’higiene
Els/les pescadors/es o els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin l’establert al punt 7.3.k) de l’annex 1 d’aquests bases reguladores.
A.10 Inversions en matèria de les condicions laborals 
Els/les pescadors/es o els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin l’establert al punt 7.3.k) de l’annex 1 d’aquests bases reguladores.
A.11 Valor afegit, qualitat dels productes i utilització de les captures no desitjades 
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca o els/les armadors/es que compleixin l’establert en el punt 7.3.k) de l’annex 1 d’aquests bases reguladores.
A.12 Ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges 
Organismes i entitats públiques o privades, organitzacions professionals reconegudes, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors, organitzacions de pescadors i l’Administració pública.
A.13 Col·laboració entre científics i pescadors 
Els organismes de dret públic, els pescadors, les confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors, els grups d’acció local de pesca de Catalunya i les organitzacions no governamentals.
A.14 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic – inversions a bord 
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca.
A.15 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic – auditories i programes d’eficiència energètica 
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca.
A.16 Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic. Estudis per avaluar la contribució dels sistemes de propulsió alternatius i el disseny de cascs
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca.
A.17 Substitució de motors
Els/les propietaris/àries de vaixells de pesca.

B. Mesures de foment per al desenvolupament sostenible de l’aqüicultura 
B.1 Obtenció de serveis d’assessorament 
PIME o organitzacions aqüícoles, incloses les organitzacions de productors i les associacions d’organitzacions de productors aqüícoles.
B.2 Inversions productives a l’aqüicultura 
Les empreses aqüícoles existents o noves empreses aqüícoles.
B.3 Diversificació dels ingressos de les empreses aqüícoles 
Les empreses aqüícoles existents o noves empreses aqüícoles.
B.4 Inversions productives en aqüicultura. Increment de l’eficiència energètica i la reconversió a fonts d’energia renovables
Empreses aqüícoles existents en el moment de la sol·licitud.
B.5 Inversions productives en aqüicultura. Eficiència dels recursos, reducció de l’ús de l’aigua i els productes químics, sistemes de recirculació per a ús mínim d’aigua 
Empreses aqüícoles existents en el moment de la sol·licitud.
B.6 Reconversió dels sistemes de gestió i auditoria mediambientals i a l’aqüicultura ecològica 
Empreses aqüícoles existents que es comprometin a participar durant un període mínim de 3 anys en l’EMAS o a complir durant un període mínim de 5 anys els requisits de producció ecològica.
B.7 Prestació de serveis mediambientals pel sector de l’aqüicultura 
Empreses aqüícoles existents en el moment de la sol·licitud.
B.8 Mesures de salut i benestar dels animals 
Empreses aqüícoles i organismes de dret públic.

C. Mesures de foment per a l’aplicació de la Política Pesquera Comuna 
C.1 Mesura de control i execució 
Els/les propietaris/àries d’embarcacions de pesca, confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors i altres agents que puguin intervenir.

D. Mesures de foment de la comercialització i la transformació 
D.1 Mesures de comercialització 
a) Operadors del sector pesquer que comercialitzin productes pesquers i aqüícoles.
b) Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l’aqüicultura, soles o associades, d’àmbit nacional, supraautonòmic o autonòmic, impulsores de programes sectorials per augmentar-ne la competitivitat, formació, sostenibilitat, promoció, seguretat alimentària i innovació.
c) Administracions públiques i organismes o entitats públics.
D.2 Transformació dels productes de la pesca i l’aqüicultura
Les empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles. En resten excloses les empreses que no siguin PIME.

Despeses subvencionables

Veure cada línia d’ajuts

Quantia

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de selecció i de valoració que s’estableixen als annexos de l’Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, i tenint en compte els imports màxims, establerts en l’article 3 d’aquesta resolució, per línia d’ajut.

 

Dotació pressupostària

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 3.121.943,10 euros tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), d’acord amb el que preveuen el Reglament FEMP, i el Programa Operatiu d’intervenció comunitària del FEMP per al Període 2014-2020.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en qualsevol dependència del DARP, llevat de les sol·licituds per acollir-se als ajuts a la transformació de productes de la pesca i l’aqüicultura que es regeixen per l’establert en l’apartat 7.2 de les bases.
Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i es presentaran preferentment als serveis territorials del DARP.

Les sol·licituds per acollir-se als ajuts de les mesures de l’apartat D.2 Transformació de productes de la pesca i l’aqüicultura de l’annex 2 de les bases s’hauran de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://agricultura.gencat.cat/ajuts d’acord amb el procediment que estableix l’annex 3 de les bases.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts es poden presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Normativa

 

Més informació

Share This Post