Inici » Àgora » Convocats els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2017-2018
General

Convocats els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2017-2018

Convocats els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2017-2018

S’han publicat al DOGC núm. 7569 (01/03/2018) la RESOLUCIÓ ARP/311/2018, de 27 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/12/2017, de 30 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 7302, de 6.02.2017).

Les sol·licituds d’ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2018. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

D’acord amb el Pla financer presentat per l’Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import màxim previst de 31.800.000 euros per a l’any 2018, que va a càrrec de la partida pressupostària D/470000100/6130/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018 amb un import d’1.600.000 Euros. En el cas que l’Administració General de l’Estat aprovi distribuir una quantitat superior, aquesta es podrà distribuir entre les persones beneficiàries en el marc de la present convocatòria.

En el supòsit que es sol·licituds presentades superin aquest import, es reduirà proporcionalment l’import unitari de l’ajut per a ajustar l’import de les sol·licituds a l’import màxim previst.

Aquest ajuts es financen íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i es realitzarà de conformitat amb l’article 4 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comunitària.

L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA).

L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/311/2018, de 27 de febrer

Bases: Ordre ARP/12/2017, de 30 de gener

Compartir