Inici » Àgora » Convocatòria procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat
General

Convocatòria procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat

Convocatòria procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat

Convocatòria del procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure i promoció interna, en el Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat

Publicat en el BOE núm. 8  de data 9 de gener de 2021 “Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado”

Es convoca procés selectiu per a cobrir 53 places del Cos d’Enginyers Agrònoms de l’Estat, codi 0100, pel sistema general d’accés lliure, i 1 plaça, pel sistema de promoció interna.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han d’emplenar electrònicament en el model oficial, al qual s’accedirà, amb caràcter general, a través de el Punt d’Accés General a la següent URL: http://administracion.gob.es/PAG/ips.

La presentació de la sol·licitud es realitzarà en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat », exclusivament per via electrònica, de conformitat amb el que disposa en l’Ordre APA / 76/2020, de 20 de gener (BOE de l’30 de gener), per la qual ‘estableix l’obligatorietat de la inscripció electrònica en els processos selectius per a l’ingrés a els cossos i escales de personal funcionari i llocs de personal laboral fix la selecció correspon a l’Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Documentació relacionada

Convocatòria publicada al BOE del 09/01/2021 

Compartir