Inici » Àgora » Convocatòria del “PLAN PIMA FRÍO” DE SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS DE REFRIGERACIÓ BASADES EN TECNOLOGIES ALTERNATIVES ALS GASOS FLUORATS D’ALT PCA

Convocatòria del “PLAN PIMA FRÍO” DE SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS DE REFRIGERACIÓ BASADES EN TECNOLOGIES ALTERNATIVES ALS GASOS FLUORATS D’ALT PCA

Convocatòria  del “PLAN PIMA FRÍO” DE SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS DE REFRIGERACIÓ BASADES EN TECNOLOGIES ALTERNATIVES ALS GASOS FLUORATS D’ALT PCA

SUBVENCIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE REFRIGERACIÓ BASADES EN TECNOLOGIES ALTERNATIVES ALS GASOS FLUORATS D’ALT POTENCIAL D’ESCALFAMENT ATMOSFÈRIC EN ESTABLIMENTS DEDICATS A LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL (PLA PIMA FRÍO) (CONVOCATÒRIA)

Organisme atorgant  GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Objecte

Convocar les subvencions per a la implantació d’instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d’alt potencial d’escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO) ubicats a Catalunya.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries dels ajuts totes les persones físiques o jurídiques dedicades a la distribució comercial d’aliments que tinguin la residència fiscal a Espanya. En el cas d’establiments gestionats sota un contracte de franquícia, serà el franquiciat el que sol·liciti l’ajuda. Per distribució comercial d’aliments es consideren tots aquells establiments dedicats a l’emmagatzematge, exposició o distribució de productes, per a la seva venda a usuaris finals, en venda al detall i serveis alimentaris.

Requisits

Les instal·lacions de refrigeració que s’acullin a les subvencions regulades sota aquest Reial decret han de complir els requisits següents:

a) Les instal·lacions frigorífiques no han de contenir gasos fluorats d’efecte hivernacle amb un PCA igual o superior a 150, excepte en els circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada d’acord amb la definició de circuits refrigerants primaris dels sistemes en cascada que estableix l’article 2.38) del Reglament (UE) núm 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm 842 / 2006, on podran emprar gasos fluorats d’efecte hivernacle amb un PCA inferior a 1500.

b) Per a tots els casos, el 100% de la superfície de mobles de congelats i el 70% dels metres lineals de mobles frigorífics que refreden a temperatura igual o inferior a 6 ºC instal·lats en l’establiment de refrigeració comercial hauran d’estar tancats, ja sigui mitjançant la instal·lació de portes o tapes. Dins d’aquest percentatge del 70%, no es consideraran els metres lineals de mobles frigorífics corresponents a la venda assistida d’aliments, així com dels mobles frigorífics autònoms.

c) La nova instal·lació ha de tenir més de 40 kW de potència frigorífica instal·lada.

Dotació pressupostària

L’import total de les ajudes a concedir ascendirà com a màxim a 1,5 milions d’euros durant la vigència del present pla.

Quantia

La quantia de les ajudes es determinarà d’acord amb el següent ràtio: 650 euros per kW de potència frigorífica instal·lada, amb un màxim de 100.000 euros per instal·lació i de 200.000 euros per persona beneficiària en el cas que una mateixa persona que resultés beneficiària presenti diverses sol·licituds.

Aquests ajuts es concediran de forma directa.

Les corresponents sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de sol·licitud fins a l’esgotament dels fons.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l’adreça electrònica següent: http://tramits.gencat.cat.

Termini de presentació

Entre el 10 d’octubre i el 16 de novembre de 2018.

Normativa

 

 

Share This Post