Inici » Àgora » Convocatòria d’Ajuts corresponents al Pla de Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola (PLA RENOVE) per a l’exercici 2019
General

Convocatòria d’Ajuts corresponents al Pla de Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola (PLA RENOVE) per a l’exercici 2019

Convocatòria d’Ajuts corresponents al Pla de Renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrícola (PLA RENOVE) per a l’exercici 2019

Organisme atorgant

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Objecte

Concessió directa de les subvencions estatals destinades a l’adquisició dels següents tipus de màquines noves, d’acord amb l’article 4 del Reial Decret 704/2017, de 7 de juliol:

a) Tractors

b) Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.

c) Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, adobadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte a terra (reixes i discos (per a aplicació en el sòl), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purins a terra independentment de la cisterna)

Serà subvencionable l’adquisició de la següent maquinària:

a) Tractors agrícoles.

b) Màquines automotrius:
1r Equips de recol·lecció.
2n Equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
3r Equips d’aplicació de productes fertilitzants.

c) Les següents màquines arrossegades i suspeses a vehicle tractor:
1r Sembradores directes.
2n Cisternes per a purins.
3r Abonadores.
4t Equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

Accions subvencionables

Els interessats en les subvencions podran conèixer els tractors i màquines susceptibles de subvenció, així com les característiques tècniques dels mateixos que afecten a la quantia de la subvenció, a l’enllaç allotjat a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Característiques

La subvenció es concedirà només per un únic tractor o màquina nous per beneficiari i convocatòria, podent desballestar més d’un tractor o màquina obsolets del mateix tipus que els adquirits.

Dotació pressupostària

5.000.000 euros per al conjunt de màquines a subvencionar.

Quantia

1.Tractors.

a) La quantia base de la subvenció s’estableix en 95 euros per quilowatt (kW), de la potència d’inscripció del tractor a retirar, que consti en el Registre oficial de maquinària agrícola. En el cas que aquesta potència no estigués determinada, s’ha de prendre la potència fiscal reflectida en la fitxa tècnica multiplicada per 5.

b) La quantia base s’incrementarà atenent a la classificació energètica del nou tractor, d’acord amb la metodologia actualitzada el 2015, desenvolupada per l’Estació de Mecànica Agrícola i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), per iniciativa del Ministeri de Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, amb els imports següents:
1r Per classificació en la categoria més alta d’eficiència energètica (A): 3.000 euros.
2n Per classificació en la segona categoria més alta (B): 2.000 euros.
3r Per classificació en la tercera categoria més alta (C): 1.000 euros.

c) La quantia base de la subvenció es podrà incrementar, a més, en 1.000 euros, per complir el nou tractor adquirit amb la fase IV d’emissions en la seva homologació, d’acord amb el que estipula la Directiva 2000/25 / CE del Parlament i del Consell de 22 de maig de 2000, relativa a les mesures que s’han d’adoptar contra les emissions de gasos contaminants i de partícules contaminants procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o forestals i per la qual es modifica la Directiva 74/150 / CEE del Consell. En el cas de la categoria de tractors T2, el complement per emissions a la quantia base de la subvenció s’aplicarà complint amb la fase IIIB.

d) La quantia de la subvenció s’incrementarà en 1.000 €, atenent les deficiències de seguretat dels tractors retirats i lliurats en un centre autoritzat de descontaminació de vehicles (CADV), establerts mitjançant el Reial Decret 20/2017, de 20 de gener , de descontaminació de vehicles al final de la seva vida útil, quan siguin unitats de tractors inscrits al ROMA abans de les dates d’exigibilitat de l’obligació de tenir estructures de protecció homologades per a cada grup i subgrup de tractor, tal com figuren en l’ Reial Decret 1013/2009, de 19 de juny, en el seu annex I, pel qual es regula, tècnicament, l’equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o cabines oficialment homologades. Per als tractors estrets (grup 3), s’entendrà com a data d’exigibilitat el 2 de juliol de de 1993.

e) En tot cas, la quantia base d’aquesta subvenció no sobrepassarà 7.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 12.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA o IGIC. En cas de superar aquest límit la quantia de l’ajuda s’ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima

2. Màquines automotrius agrícoles.

a) La quantia base de la subvenció s’estableix en 95 euros per quilowatt (kW) de la potència d’inscripció que consti en el Registre oficial de maquinària agrícola o, en el cas que en aquest registre no figuri inscrita la potència, es considerarà la potència fiscal reflectida en la fitxa tècnica multiplicada per 5, de la màquina automotriu a retirar al final de la seva vida útil.

b) La quantia total de la subvenció s’incrementarà, així mateix, en 1.000 euros, per complir la nova màquina automotriu adquirida en la seva homologació, amb la fase IV d’emissions, d’acord amb la Directiva 2012/46 / UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre mesures contra l’emissió de gasos i partícules contaminants procedents dels motors de combustió interna que s’instal·lin en les màquines mòbils no de carretera.

c) La quantia base d’aquesta subvenció no sobrepassarà 24.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 25.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA o IGIC. En cas de superar aquest límit la quantia de l’ajuda s’ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima.

3. Abonadores i equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

a) La quantia base de la subvenció s’estableix en el 30% de la inversió sense IVA, realitzada per a la nova màquina, i no podrà superar els 4.500 euros en el cas d’adobadores i de 6.000 euros per als equips d’aplicació de productes fitosanitaris .

b) L’import de l’ajut corresponent a equips d’aplicació de productes fitosanitaris automotrius es calcularà com el de les màquines automotrius agrícoles, d’acord amb el primer paràgraf de l’apartat anterior.

4. Sembradores directes; cisternes per a purins equipats amb dispositiu de localització.

a) La quantia de la subvenció s’estableix en el 30% de la inversió sense IVA o IGIC realitzada per a la nova màquina.

b) La subvenció no podrà superar els 20.000 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds d’ajuda es presentaran, d’acord amb el model que estarà disponible a la seu electrònica de la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, www.mapa.es.

La sol·licitud d’ajuda s’ha de presentar de forma electrònica, un cop signada i datada, a través de l’esmentada seu electrònica, dirigida al titular del Departament.

Termini de presentació

Fins al 15 de setembre de 2019.

Normativa

Més informació

Pots consultar el web del MAPA

Compartir