Inici » Àgora » Beques per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o grau equivalent en Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms, a càrrec de l’ «Llegat Casat de la Font»,

Beques per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o grau equivalent en Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms, a càrrec de l’ «Llegat Casat de la Font»,

Beques per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o grau equivalent en Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms, a càrrec de l’ «Llegat Casat de la Font»,

Beques per cursar Enginyeria Agronòmica Superior o grau equivalent en Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms, a càrrec de l’ «Llegat Casat de la Font», per al curs 2020/2021.

Convoca

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE).

Requisits específics

a) Ser fill o orfe de mestre, que tingui o hagués tingut fins a la seva mort la condició de mutualista de MUFACE o de la Mutualitat Nacional d’Ensenyament Primari, i exerceixi o hagi exercit de Mestre en mitjans rurals. A aquests efectes, s’entendrà com a mitjà rural les localitats amb menys de 20.000 habitants.

b) Cursar estudis d’Enginyeria Agronòmica Superior o de Grau equivalents, per ensenyament oficial, a les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms o d’estudis equivalents.

c) Ser menor de vint anys en la data de finalització de l’termini de presentació de sol·licituds, si es demana per primera vegada.

Termini de sol·licitud

Fins el 31 d’octubre de 2020.

Informació i sol·licituds

Les beques s’han de sol·licitar en els formularis que facilitaran a aquest fi els Serveis Provincials de MUFACE o que s’obtinguin a través de la pàgina web de MUFACE (www.muface.es).

Les sol·licituds s’han de presentar, bé directament en el Servei Provincial a l’col·lectiu es pertanyi, o bé en qualsevol de les oficines de registre que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de l’procediment administratiu comú de les administracions Públiques (en endavant, Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Bases de la convocatòria

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6614.pdf

Share This Post