Inici » Àgora » Publicada convocatòria d’Ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020

Publicada convocatòria d’Ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020

Publicada convocatòria d’Ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020

L’objecte dels ajuts és la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per garantir la continuïtat de les comunitats de regants, afectades pels aiguats dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria dels dies 20 a 23 de gener de 2020, produïts a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva, el Gironès, el Maresme, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat, l’Alt i el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, el Tarragonès, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, les Garrigues, la Segarra, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera (Ordre ARP/42/2020, de 16 d’abril, publicada al DOGC número 8117, de 21 d’abril de 2020)

ORDRE ARP/42/2020, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020.

Aquesta ordre aprova les bases reguladores dels ajuts destinats a les comunitats de regants afectades pels aiguats dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria dels dies 20 a 23 de gener de 2020, les quals es publiquen a l’annex 1; i també aprova el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l’article 1 que és obligatori per a totes les comunitats de regants sol·licitants, el qual consta a l’annex 2. Finalment, l’annex 3 estableix els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’adequar la seva activitat i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis i regles.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les comunitats de regants o altres comunitats d’usuaris d’aigües principalment vinculades al regadiu que siguin corporacions de dret públic segons l’article 81 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, que gestionin infraestructures de regadiu o de drenatge i que disposin del dret d’aigua corresponent, les quals hagin patit danys en les infraestructures hidràuliques de regadiu o de drenatge com a conseqüència dels aiguats d’octubre de 2019 i el temporal Glòria de gener de 2020.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Aprovada la convocatòria ajuts

RESOLUCIÓ ARP/904/2020, de 21 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020 (ref. BDNS 503741).

Share This Post