finestra_unica

Històric de notícies

22 de desembre de 2014

Queixes i reclamacions

El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de l’enginyer agrònom, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

Les reclamació i recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre consumidor o usuari i un col·legiat, referides exclusivament a l'activitat professional del col·legiat, s’hauran de fer constar per escrit dirigit a la Comissió Deontològica del Col·legi, en el que com a mínim, hi constarà:


1.El nom i cognoms de la persona que formula la denúncia, queixa o reclamació.
2.El domicili postal a efectes de notificacions, o l'adreça electrònica en el seu cas.
3.Descripció dels fets, motiu de la queixa i concreció de la petició, amb identificació del col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.
4.La data de l’escrit, i signatura manuscrita o certificat digital de l'interessat que formula la queixa o reclamació.

L'escrit es pot presentar a:

  • Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Passeig de Gràcia 55, 6-6 de Barcelona (08007). Tel 93 215 2600 agronoms@agronoms.cat
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Delegació Lleida, Rambla Ferran 2, 4t A 25007 Lleida. Tel. 973 24 43 32 agronomslleida@agronoms.cat


Si com a usuari d’un servei necessita les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència, li facilitem algunes adreces a entitats i administració pública:

• Agència Catalana de Consum

93 551 66 66
C/ Pamplona, 113
08018 Barcelona
consum@gencat.cat

• Junta Arbitral de Consum de Barcelona / Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Ronda de Sant Pau, 43
08015 Barcelona
junta-arbitral@mail.bcn.es


• Junta Arbitral de Consum de Catalunya
C/ Pamplona, 113
08018 Barcelona

• Organització d’Usuaris i Consumidors de Catalunya (OCUC)
Av. República Argentina, 29 1r
08023 - Barcelona
administracio@ocuc.cat

• Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB)
C/ Balmes, 109, pral. 2a
08008 Barcelona

• Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
C/ Villarroel 10, baixos
08011 Barcelona
ucc@consumidors.org

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32