Inici » COL·LEGIA’T » Preassociació » Formulari d’inscripció per preassociar-se

Formulari d’inscripció per preassociar-se

Perfil personal

Nom (necessari)

1er Cognom (necessari)

2on Cognom

DNI (necessari)

Localitat de naixement (necessari)

Data de naixement (necessari)

Situació (necessari)

Compte bancari **

Adreça (necessari)

Número

Pis

Porta

Escala

CP (necessari)

Població, comarca, província (fora Catalunya)

Telèfon (necessari)

Mòbil (necessari)


Fotografia


Pots adjuntar arxius JPG.


Documents


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


* Informació necessària // ** Informació subjecta a l'aprovació del col·legi


PRIVACITAT DE DADES
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que està proporcionant al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable el mateix, amb la finalitat d’acomplir amb els fins col·legials descrits en les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals, així com en els estatuts de la Corporació, entre d’altres: Formació, Control d’incompatibilitats, Registre de Col·legiats, Control de Títols, d’exercici professional, d’acreditació d’habilitacions professionals, registre de càrrecs, emissió de certificacions, tramesa de correspondència, publicacions i comunicacions, guia col·legial, gestió de quotes col.legials, llista de pèrits judicials i extrajudicials, finalitats estatutàries,...
Així mateix l’informem que s’ha previst la comunicació de les seves dades, quan s’escaigui, a:
- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos
- Consells de Col·legis Autonòmics i Col.legis oficials de la mateixa professió.
- Col·legis d’altres professions, quan així sigui precís en virtut de normes específiques.
- Administracions generals de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i institucions de caràcter públic competents.
- Serveis públics responsables de la producció d’estadístiques oficials.
- Assegurances de responsabilitat professional i entitats de previsió social.
Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els termes previstos a la pròpia Llei Orgànica 15/99, a l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Passeig de Gràcia, 55-57 6e 6a de Barcelona (08007) tel. 932152600.

Contrasenya oblidada

Registre