Inici » COL·LEGIA’T » Formulari d’inscripció per a col·legiar-se

Formulari d’inscripció per a col·legiar-se

Aquesta informació és d’ús intern del COEAC, i excepte: la foto, el nom i el cognom, la localitat, la comarca i la província, la resta de dades no es mostren en cap àrea pública del web.

Perfil personal

Nom (necessari)

1er Cognom (necessari)

2on Cognom

DNI (necessari)

Localitat de naixement (necessari)

Data de naixement (necessari)

Situació (necessari)

Compte bancari **

Adreça (necessari)

Número

Pis

Porta

Escala

CP (necessari)

Població, comarca, província (fora Catalunya)

Telèfon (necessari)

Mòbil (necessari)


Dades professionals

Afegeix la teva activitat professional


Perfil professional

Pots adjuntar arxius PDF o Word.


Autoritzo la publicació del meu CV al "Cercador de professionals col·legiats"


Dades acadèmiques


Fotografia


Pots adjuntar arxius JPG.


Documents


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


Pots adjuntar arxius PDF, Word o JPG.


* Informació necessària // ** Informació subjecta a l'aprovació del col·legi


PRIVACITAT DE DADES
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que està proporcionant al Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable el mateix, amb la finalitat d’acomplir amb els fins col·legials descrits en les lleis estatal i autonòmica de col·legis professionals, així com en els estatuts de la Corporació, entre d’altres: Formació, Control d’incompatibilitats, Registre de Col·legiats, Control de Títols, d’exercici professional, d’acreditació d’habilitacions professionals, registre de càrrecs, emissió de certificacions, tramesa de correspondència, publicacions i comunicacions, guia col·legial, gestió de quotes col.legials, llista de pèrits judicials i extrajudicials, finalitats estatutàries,...
Així mateix l’informem que s’ha previst la comunicació de les seves dades, quan s’escaigui, a:
- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos
- Consells de Col·legis Autonòmics i Col.legis oficials de la mateixa professió.
- Col·legis d’altres professions, quan així sigui precís en virtut de normes específiques.
- Administracions generals de l’Estat, de les comunitats autònomes, local i institucions de caràcter públic competents.
- Serveis públics responsables de la producció d’estadístiques oficials.
- Assegurances de responsabilitat professional i entitats de previsió social.
Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els termes previstos a la pròpia Llei Orgànica 15/99, a l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, Passeig de Gràcia, 55-57 6e 6a de Barcelona (08007) tel. 932152600.

Contrasenya oblidada

Registre